• Fly- og landingsplasser

Gode forhold på flyplassene med redningstjeneste, brøyterutiner og måling av bremseeffekt sikrer regularitet og flysikkerhet. Vi samarbeider tett med blant annet Avinor og bidrar med vår ekspertise.

Aerodrome Ground Environment-seksjonen er Norsk Flygerforbunds ekspertise på flyplasser og utstyr. Som piloter har forbundets fageksperter viktig kompetanse som brukere av flyplassene. Vi er svært opptatte av sikker og effektiv drift ved flyplassene våre, og vi bidrar med pilotaspektet på alle saker som omhandler flyplasser.

Vi jobber blant annet med utforming av installasjoner, bygninger og areal i forbindelse med luftfartsoperasjoner. Merking, vedlikehold og tjenester (bl.a. brann-/ havaritjenester og brøyting) på lufthavner er andre tema som vi har fokus på.

I tillegg deltar vi i flere beslutningsprossesser som direkte angår flyplassutforming og operasjoner.

Hvordan er NF involvert?

Norsk Flygerforbund sitter blant annet i IFALPAs internasjonale komite, som blant annet jobber direkte med den globale luftfartsmyndigheten ICAO. Vi får fremmet våre synspunkter på en effektiv måte gjennom deltakelse i flere komiteer og utvalg. I Norge er vi blant annet faste medlemmer i Avinors Flytryggingskomite, som blant annet består av representanter fra Avinor, flyselskapene, Forsvaret og Luftfartstilsynet.

På større flyplasser har vi også egne sikkerhetsgrupper (Local Runway Safety Team – LRST) for rullebaneoperasjoner.

AGE-seksjonen i NF har dessuten møter med Avinor hvert halvår for å drøfte ulike tema. Vi har blant annet fulgt nøye med på brann- og redningstjenesten ved lufthavnene. I tillegg jobber vi tett mot Luftfartstilsynet, LO Luftfart og vi kommenterer relevante høringsutkast fra myndighetene.

Målet er alltid størst mulig fokus på sikkerheten ved våre flyplasser innenfor alle områder, og tidlig identifisering av eventuelle risikoområder.

Kontaktperson

Pål Simonsen

seksjonsleder, AGE-seksjonen og fagekspert i AAP-seksjonen