• Flysikring

Flysikring er det som tilrettelegger for at man kan fly trygt fra A til B. Det utgjør kritisk infrastruktur, og innebærer blant annet samarbeid med flygeledere og tilgjengelighet på navigasjonshjelpemidler.

I Norsk Flygerforbund er det Air Traffic Services-seksjonen (ATS) som jobber med flysikring. Begrepet omfatter det meste av infrastruktur og tjenester som er nødvendig for sikker og effektiv luftfart – både luftromsorganisering, lufttrafikktjeneste (LTT), tjenester for kommunikasjon, navigasjon og luftromsovervåkning (CNS) og flyværtjeneste. Den fysiske infrastrukturen består av komponenter på bakken (f.eks. kontrollsentraler, radar og navigasjonshjelpemidler), i luftfartøy (radio og radionavigasjonsutstyr), og i verdensrommet (satellittnavigasjon), og kan ha alt fra lokal til global utstrekning. Flysikring er en samfunnskritisk funksjon som de fleste luftromsbrukere er avhengige av for å kunne fly trygt i alle faser av en flygning.

Hvordan er NF involvert?

Norsk Flygerforbunds fageksperter innenfor flysikring har bred bakgrunn og stor erfaring innen kommersiell luftfart, luftambulanse og flysikring. Vi jobber med saker innen flysikring som vi mener har betydning for særlig flysikkerhet, men også med et blikk på effektivitet og kontinuitet - og som vi kan ha mulighet til å påvirke. Dette gjør vi på en rekke måter som ofte handler om å innhente og behandle informasjon om forhold som kan være av interesse, ta stilling til relevante saker, og kommunisere med andre aktører og nettverk som har interesse og/eller ansvar. Derfor har vi jevnlig kontakt med Samferdselsdepartementer, Luftfartstilsynet, Avinor, Avinor Flysikring, EASA og ICAO. Vi har også et tett samarbeid med Norsk Flygelederforenings Faglige utvalg (FU).

En viktig oppgave for NF er å bidra med hovedsakelig operative og sikkerhetsfaglige perspektiver, i form av opplysninger og/eller spørsmål, som f.eks. kan hjelpe en offentlig myndighet eller tjenesteleverandør med å ta gode beslutninger der våre hensyn blir ivaretatt.

Eksempler på viktige saker for ATS-seksjonen de siste årene er satellittnavigasjon og sårbarhet, fjernstyrte tårntjenester, utfordringer med forvaltning av radiofrekvensspektrumet, kommunikasjon og gjensidig forståelse mellom flygere og flygeledere, og utvikling av systemer basert på kunstig intelligens og maskinlæring.

Kontaktperson

Sindre Grut Hilstad

nestleder FSIK og seksjonsleder, ATS-seksjonen