Bli medlem

For å bli direktemedlem, fyller du ut dette innmeldingsskjemaet

Den eneste forutsetningen er at du er innehaver av gyldig trafikkflygersertifikat med rettighet til å gjøre tjeneste i norsk luftfart, eller jobber som task specialist i norsk luftfart. 

Piloter og task specialists i jobb er medlemmer i Norsk Flygerforbund gjennom medlemsskapet i sin lokale medlemsforening. Du kan ikke bli direktemedlem om du allerede flyr i et selskap med en medlemsforening tilknyttet Norsk Flygerforbund.

Under utdanning, eller utdannet pilot uten jobb?

Er du under utdanning for å bli pilot kan du tegne et gunstig studentmedlemskap. Arbeider du på kontrakt, flyinstruktør eller er ansatt i et mindre selskap er NF ditt selvsagte valg.

Gjennom medlemskap i NF får du tilgang på vår unike kompetanse, juridisk veiledning og en rekke fordeler. For deg som student betyr et medlemskap i NF også at vi jobber aktivt for at du skal få bedre studievilkår, bedre stipendordninger og best mulig låneordninger. NF er dessuten tilknyttet det internasjonale flygerforbundet (IFALPA) og det europeiske ECA. Ved å være medlem har du derfor tilgang til et globalt nettverk for flygere!

Mange flygere står dessverre uten jobb på grunn av koronapandemien. Derfor har vi opprettet Flygerutdannedes Forening (FUF) som jobber for piloter som står utenfor cockpit på grunn av pandemien. Enten du er nyutdannet pilot eller har mistet jobben, er du hjertelig velkommen til å melde deg inn til en sterkt rabattert pris. Les mer om Flygerutdannedes Forening her.

Om medlemskap i NF:

 • Medlemskapet er tilgjengelig for flygere/task specialists som ikke kvalifiserer til medlemskap i en av NFs medlemsforeninger. Ordningen omfatter ikke ekskluderte medlemmer (fra medlemsforeningene).
 • Medlemskapet forutsetter at du enten jobber som task specialist, eller har sertifikat med rettighet til å fly i norsk kommersiell luftfart.
 • Direktemedlemmene får ingen styrerepresentasjon, men kan velges inn i NFs komiteer både nasjonalt og internasjonalt.
 • Ved medlemskap i NF blir du automatisk med på de obligatoriske kollektivordningene, hjem- og reiseforsikring. Disse faktureres utenom medlemskapet.
 • De beste medlemsfordelene gjennom LO Favør.
 • Direkte telefonnummer til IFALPA dersom ulykken skulle inntreffe på jobb.

Betingelser for direktemedlemsskap i Norsk Flygerforbund

Følgende er ekstrakter av NFs vedtekter, forskrifter, instrukser etc. Formålet er å gi utfyllende opplysninger om rettigheter og plikter som medlem i Norsk Flygerforbund. For ytterligere detaljer henvises det til NFs vedtekter.

 • Dersom du innehar trafikkflygersertifikat og ikke er ansatt som flyger i et flyselskap som har flygerforening tilsluttet NF, kvalifiserer du til direktemedlemskap.
 • Er du under trafikkflygerutdannelse kvalifiserer du til studentmedlemskap, som automatisk går over til ordinært direktemedlemskap når du er ferdig utdannet. Du er selv ansvarlig for å informere NF når utdannelsen er ferdig og trafikkflygersertifikat er utstedt til deg.
 • NF skal ivareta dine faglige og økonomiske interesser på best mulig måte, og representerer deg opp mot norske og utenlandske myndigheter.
 • Du plikter å la NF foreta henvendelser til myndighetene i saker som ikke er av personlig karakter eller ansees som rene administrative henvendelser.
 • NF bistår deg i saker som hører under forbundets arbeidsområde, herunder oppsigelse, inndragning av sertifikater, bistand etter hendelse, arbeidsavtaler og lignende.
 • Du kan naturligvis ha kontakt med andre foreninger, men plikter å holde NF løpende oppdatert om eventuelle medlemskap i andre flygerforeninger eller flyrelaterte fagforenings-sammenslutninger.
 • Du er ansvarlig for å holde NF oppdatert med dine kontaktdetaljer samt informasjon om eventuell arbeidsgiver.
 • Dersom du ønsker å melde deg ut av NF, må dette meddeles skriftlig med 3 måneders varsel. Allerede innbetalt kontingent refunderes ikke.
 • Du skal ikke eksternt hevde, eller arbeide for, synspunkter som er i strid med NFs vedtatte policies og retningslinjer, eller IFALPA Policies. Dersom du bevisst motarbeider NF eller på annen måte setter forbundet i vanry, kan du i ytterste konsekvens risikere eksklusjon. Vedtak om eksklusjon fattes av arbeidsutvalget i NF, og du kan anke eventuelt eksklusjonsvedtak til NFs styre. Allerede innbetalt kontingent refunderes ikke.
 • Som direktemedlem har du ikke tilgang til plass i NFs styre, men du kan velges inn i NFs komitéer. Arbeidet i forbundets komiteer gir mulighet for å sette utvidet kompetanse på egen CV.
 • Du har møterett og talerett på NFs årsmøte, men du er ikke stemmeberettiget.
 • NF holder oppdatert liste over sine direktemedlemmer tilgjengelig for NFs medlemsforeninger.
 • Kontingenten fastsettes av NFs årsmøte.
 • Du har full tilgang til alle NFs til enhver tid gyldige medlemsfordeler og rabattordninger.